Gebruikersvoorwaarden

Dit document is een overeenkomst tussen u als gebruiker van www.bergwijzer.nl en Virtùmedia (hierna ook te noemen: de redactie).

RECHTEN EN PLICHTEN VAN GEBRUIKERS
Als u een bijdrage wilt plaatsen op de Bergwijzer-website, dient u een account aan te maken. Niet-geregistreerde gebruikers kunnen wel als lezer gebruik maken van de website maar mogen en kunnen daarop geen bijdragen plaatsen.
Door uw gebruik van de Bergwijzer-website, hetzij als geregistreerde gebruiker, hetzij als niet-geregistreerde lezer, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden.

U mag de Bergwijzer-website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Wel staat de website open voor reacties van ondernemingen naar aanleiding van een rechtstreeks tot die onderneming gerichte en op de website geplaatste mededeling.

Reacties van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing niet door de redactie gelezen of goedgekeurd. Een bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Reisverhalen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing door de redactie gelezen en online geplaatst. De bijdrage geeft uitsluitend de mening weer van de gebruiker die de mening plaatste. Deze mening is niet noodzakelijkerwijs die van de redactie.

Foto’s die door de gebruiker geplaatst worden op de website dienen van de gebruiker zelf te zijn, ze zijn rechtenvrij. Eventuele claims door onrechtmatig gepubliceerde foto’s zijn voor de gebruiker zelf. De redactie is hier niet verantwoordelijk voor.

ACCOUNTS
Het is niet toegestaan om onder twee accounts actief te zijn. Het gebruik van een "valse" identiteit is niet toegestaan. Het account van een geregistreerde gebruiker die zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt kan door de redactie worden gesloten. Aanstootgevende gebruikersnamen, iconen, afbeeldingen en voetregels worden geweerd. Om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de Bergwijzer-website wordt een gebruiker die zich registreert per e-mail een persoonlijk wachtwoord toegestuurd. Het plaatsen van een bijdrage is pas mogelijk nadat het wachtwoord via het login-scherm wordt ingevoerd.

Als gebruiker dient u uw persoonlijke wachtwoord zorgvuldig te bewaren en volstrekt geheim te houden. U garandeert de redactie dat uw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. De redactie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.

Indien u vermoedt dat uw persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, dient u de redactie daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en via de link 'wachtwoord vergeten?' onder de inlogbox een nieuw wachtwoord aan te vragen. Het oude wachtwoord is dan niet meer bruikbaar voor uw account.

DE BERGWIJZER WEBSITE
Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen, naar interpretatie van de redactie, zijn niet toegestaan.

Gebruikers mogen geen door auteurs-, portret- of andere rechten beschermde teksten of afbeeldingen plaatsen, tenzij deze zelf de eigenaar is van het respectievelijke recht van de betreffende tekst of afbeeldingen. Citaten conform het citaatrecht (art.15a van de Auteurswet) zijn wel toegestaan. Bijdragen mogen maar een (1) keer worden geplaatst door gebruikers. Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals e-mailadressen en/of telefoonnummers) is niet toegestaan. Teksten, advertenties en links van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.

Woorden dan wel zinnen onnodig in hoofdletters plaatsen (“schreeuwen”) is niet toegestaan, evenals het naar inzicht van de redactie overdreven gebruik van vet, cursief, onderstrepen en smileys. Irrelevante bijdragen die niet over het hoofdonderwerp gaan ('off topic' bijdragen) kunnen naar inzicht van de redactie worden verwijderd.

De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te redigeren of te verwijderen die (vermoedelijk) in strijd zijn met de letter of de geest van deze gebruikersvoorwaarden of om welke reden dan ook.

Een gebruiker is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De persoonsgebonden gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste berichten kunnen niet worden verwijderd. In overleg is verwijdering van bepaalde berichten wel mogelijk.

AANSPRAKELIJKHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De redactie is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van de activiteiten van gebruikers op de Bergwijzer-website, noch in Nederland, noch daarbuiten. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van zijn/haar bericht(en).

De redactie sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de Bergwijzer-website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Bergwijzer-website te gebruiken en/of te raadplegen.

De Bergwijzer-website wordt beheerd door Virtùmedia. Alle eventuele juridische geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Bergwijzer-website vallen onder het Nederlandse recht en zullen -zo nodig- ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Nederlandse recht, worden beschouwd als een overtreding van deze gebruikersvoorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten Nederland, bijvoorbeeld in het land waar u of degene tot wie een mededeling is gericht woont of verblijft.

Door gebruik van de Bergwijzer-website aanvaardt u de verplichting tot schadeloosstelling van Virtùmedia in geval Virtùmedia (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval Virtùmedia daardoor kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door u van deze gebruikersvoorwaarden.

DIVERSEN
Het IP-adres van uw computer wordt bij ieder bericht opgeslagen om het beheer van de website te vereenvoudigen. Verder bewaart het systeem cookies op uw computer. Deze cookies bevatten geen gebruikersinformatie die in het profiel opgegeven wordt. Door deze gebruikersvoorwaarden te accepteren stemt u er in toe dat bovenstaande gegevens bijgehouden worden. Deze informatie zal niet bekend worden gemaakt aan derden zonder uw toestemming. Virtùmedia is niet aansprakelijk voor hack-pogingen die het gevolg zijn van het eventueel bekend worden van deze informatie.

Indien u zich niet houdt aan deze gebruikersvoorwaarden, dan wordt u per e-mail gewaarschuwd. Deze waarschuwing kan betekenen dat u tijdelijk niet kan publiceren op de Bergwijzer-website. Als u na deze waarschuwing de gebruikersvoorwaarden opnieuw schendt, wordt uw account voor langere of onbeperkte tijd geblokkeerd. Wij kunnen niet garanderen dat huisgenoten na een blokkering van een overtreder nog toegang hebben tot de site. Heeft u een bijdrage opgemerkt die niet aan de gebruikersvoorwaarden voldoet, meld dit dan aan de redactie via het contactformulier.

Het is andere partijen dan de redactie niet toegestaan bijdragen op de Bergwijzer-website te kopiëren, te bewerken of te publiceren zonder toestemming van de gebruiker of van de redactie als diens gevolmachtigde. Het is andere partijen dan de redactie, waaronder exploitanten van andere websites, evenmin toegestaan om zonder toestemming van de redactie samenvattingen of overzichten van de bijdragen aan de Bergwijzer-website te publiceren
Indien zich tussentijds een situatie voordoet die niet in deze gebruikersvoorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze gebruikersvoorwaarden.

Virtùmedia behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen naar eigen inzicht.